Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu za III kwartał 2022 r,
ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosówProcent akcjiProcent głosów
Marek Tomkiewicz (pośrednio, poprzez podmioty kontrolowane)1 044 2851 044 28518,95%18,95%
Kamil Gaworecki 275 814275 8145,01%5,01%
Kapitał zakładowy550 914,80 zł
Liczba akcji5 509 148
Liczba głosów na WZA5 509 148
Kapitał akcyjny550 914,80 zł
Cena nominalna akcji0,10 zł
Liczba dużych akcjonariuszy2
Liczba akcji w postaci dużych akcjonariuszy1 320 099
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy23,96 %
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy1 320 099
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy23,96 %
Free float76,04 %